Statut Stowarzyszenia Wędkarskiego ,,Karaś’’

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Karaś” w Kołobrzegu zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenie jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Kołobrzeg..

§ 3

Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej oraz być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania.Członkowie Stowarzyszenia mogą być członkami innego Stowarzyszenia.

§ 4

Stowarzyszenie używa własnej pieczęci, logo, znaków organizacyjnych i legitymacji, których wzór ustala Zarząd z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Rozdział II

§ 6

1. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza ochrona ekosystemów wodnych oraz organizmów i roślin wodnych oraz też racjonalnego użytkowania wód.
2. Rozwijanie i krzewienie gospodarki rybacko – wędkarskiej.
3. Reintrodukcja Karasia Pospolitego.
4. Propagowanie metody ,,Złów i wypuśc’’zwanej C&R
5. Integrowanie osób i środowisk związanych z wędkarstwem.
6. Propagowanie wędkarstwa jako aktywnej formy wypoczynku.
7. Tworzenie warunków sprzyjających amatorskiemu uprawianiu wędkarstwa.
8. W działaniach na rzecz ochrony ekosystemów wodnych przed kłusownictwem ,Stowarzyszenie będzie wspierac Państwową Straż Rybacką poprzez własną powołaną zgodnie z przepisami prawa Ochotniczą Straż Rybacką.
9. Propagowanie i rozwijanie innych różnych form rekreacji fizycznej.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. Utrzymanie w należytym porządku kupionych i przejętych czy użytkowanych ekosystemów wodnych .
2. Ochronę wód przed zanieczyszczeniami i kłusownictwem oraz innymi szkodami.
3. Organizowanie zawodów wędkarskich.
4. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i towarzyskich.
5. Wdrożenie w ,,życie’’ reintrodukcje Karasia Złocistego
6.  Współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i mediami.
7. Organizowanie terenowych jednostek Stowarzyszenia zebrań szkoleń, itp..
8. Prowadzenie i popieranie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz działalności sportowej w tym C&R

 Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków uczestników
3. członków wspierających
4. członków honorowych

 § 10

1. Członek zwyczajny
a. członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych
b. członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, na stałe zamieszkała poza granicami Rzeczpospolitej
c. członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba, która ukończyła 16 lat posiada kartę wędkarską, zdała egzamin i uznała statut Stowarzyszenia oraz regulaminy połowów i wniosła stosowne opłaty.
d. członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, popartej podpisami dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
b. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia
c. zaskarżania do Walnego Zebrania uchwał Zarządu
d. inicjowania działań w sferze statutowej
e. korzystania z pomocy merytorycznej i organizacyjnej w zakresie podejmowanych działań statutowych
f. używania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a. czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz przyjętego regulaminu
c. regularnego opłacania składek
d. godnego reprezentowania Stowarzyszenia
e. promocji programu i celów Stowarzyszenia, zjednywanie mu sympatyków i sponsorów.

4.Członkiem uczestnikiem może być osoba poniżej 16 roku życia za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
Członek uczestnik zobowiązany jest do:

1. czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz przyjętych regulaminów
3. regularnego opłacania składek
4. godnego reprezentowania Stowarzyszenia

§ 11

1. Członkowie wspierający:
a. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
b. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na pisemny wniosek zainteresowanego.
c. Osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela.
2. Członek wspierający ma takie same prawa, co członkowie zwyczajni z zastrzeżeniem nieposiadania czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
3. Członek wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
4. Członek wspierający ma obowiązek:
a. wywiązywania się z deklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń
b. przestrzegania postanowień statutowych
c. przestrzegania uchwał Zarządu Stowarzyszenia

§ 12

1. Członek honorowy:
a. członkiem honorowym jest osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia
b. o nadaniu honorowego członkostwa decyduje Zarząd drogą stosownej uchwały, która zapada absolutną większością głosów.
. Członek honorowy ma takie same prawa, co członkowie zwyczajni z zastrzeżeniem nieposiadania czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zaległych zobowiązań, w tym opłacenia składek członkowskich
2. Skreślenia z listy członków z powodu:
a. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez kolejne sześć miesięcy
b. nieusprawiedliwionego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia w przeciągu kolejnych sześciu miesięcy
c. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
d. śmierci członka
. Wykluczenia z listy członków z powodu:
a. złamania obowiązków statutowych i regulaminowych
b. działaniem na szkodę Stowarzyszenia
c. utraty praw obywatelskich mocą prawomocnego wyroku sądowego
4. Decyzje o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, podając uzasadnienie w formie pisemnej
5. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania w terminie do 14 dni od daty doręczenia jej decyzji na piśmie. Do czasu Walnego Zebrania członkostwo ulega zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 14

Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 15

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Wybór Prezesa przeprowadzany jest na odrębnej karcie mandatowej, natomiast pozostałych czterech członków Zarządu wybiera się łącznie na jednej karcie mandatowej. O wyborze decyduje większość oddanych na kandydata głosów. Łącznie, na jednej karcie mandatowej wybiera się również skład Komisji Rewizyjnej.
3. Zakazuje się:
a. łączenia przez tę samą osobę funkcji w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie
b. pełnienia funkcji w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej osobom ze sobą spokrewnionymi, spowinowaconymi lub pozostającymi w jakiejkolwiek zależności z tytułu zatrudnienia
c. zasiadania w organach Stowarzyszenia osobom karanym za przestępstwa popełnione z winy umyślnej
. Uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu.
. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy jest uzupełniany drogą kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, z zaznaczeniem, że w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 16

Walne Zebranie:
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, władną podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia
2. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz do roku w terminie do 30 grudnia roku następnego.
5. O terminie, miejscu, i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia członków Stowarzyszenia Zarząd, nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.
6. Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne w przypadku obecności, w pierwszym terminie, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia po upływie jednej godziny od zapowiedzianej, bez względu na liczbę obecnych członków.
7. Kompetencje Walnego Zebrania:
a. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia
b. uchwalanie Statutu i jego zmian
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
d. udzielanie lub odmowa absolutorium ustępującemu Zarządowi
e. wybór Prezesa Stowarzyszenia
f. wybór pozostałych członków Zarządu w liczbie 4 osób
g. wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób
h. odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
i. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie ustania oraz nabycia członkostwa
j. zatwierdzenie wysokości składek członkowskich proponowanych przez Zarząd
k. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
l. nadawanie na wniosek Zarządu tytułu członka honorowego
. Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd na żądanie:
a. co najmniej trzech członków Zarządu
b. co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej
c. co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, które to żądanie zostaje przedstawione Zarządowi w formie pisemnej, z wymaganą liczbą podpisów oraz z podaniem przedmiotu obrad
d. Walne Zebranie nadzwyczajne przeprowadza się według zasad przewidzianych dla Walnego Zebrania zwyczajnego.

§ 17

Zarząd:
1. Zarząd składa się z 5 osób.
2. Pierwszy skład Zarządu może zostać wybrany podczas zebrania założycielskiego.
3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
5. Ukonstytuowanie się Zarządu następuje w przeciągu 7 dni od daty jego wyboru.
6. Zarząd ustanawia regulamin swego działania, w którym dokonuje podziału zadań, kompetencji, i obowiązków dla poszczególnych członków.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W razie równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.
8. Zarząd odbywa swe posiedzenia nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia są protokołowane.
9. O terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu powiadamia pozostałych jej członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Prezes lub Wiceprezes w terminie do dwóch tygodni przed planowanym posiedzeniem.
10. Prezes lub Wiceprezes zwołuje posiedzenie Zarządu na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
11. Zarząd jest zobowiązany w terminie jednego miesiąca od chwili wyboru zawiadomić Krajowy Rejestr Sądowy i organ nadzorujący o zmianie składu osobowego oraz zmianie adresu siedziby władz Stowarzyszenia.
12. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach nie majątkowych ma prawo Prezes Stowarzyszenia lub jego zastępca.

§ 18

Kompetencje Zarządu:
1. Działa w imieniu Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Uchwala projekt budżetu.
3. Ustala propozycje wysokości składek członkowskich, przedstawianych do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu.
4. Ustala regulamin wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.
5. Podejmuje decyzje w sprawie zaciągania zobowiązań.
6. Podejmuje uchwały w sprawie przyjmowania, skreślenia lub wykluczenia członków.
7. Przedstawia Walnemu Zebraniu propozycje o nadanie tytułu honorowego członkostwa.
8. Składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności.
9. Zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie.
10. Rozpatruje spory miedzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia.
11. Podejmuje uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania.

§ 19

Komisja Rewizyjna:
1. Składa się z 3 osób.
2. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej może zostać wybrany podczas zebrania założycielskiego.
3. Pełni funkcję organu kontroli wewnętrznej, który konstytuuje się w ciągu 7 dni od daty wyboru
4. Na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza
5. Działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
6. Kompetencje:
a. kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia
b. zatwierdza bilans
c. występuje do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli
d. występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania
e. składa podczas Walnego Zebrania wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia
f. składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu
g. ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw
. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 20

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. darowizny, spadki i zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
b. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku, dochody z kapitału w formie odsetek, lokat, akcji
c. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia
d. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, grunty, zlecenia usług
2. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od przyjęcia na członka Stowarzyszenia.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia, za wyjątkiem tzw. pogotowia kasowego, znajdującego się w specjalnie dostosowanym do tego celu miejscu na terenie siedziby Stowarzyszenia. Wysokość sumy pogotowia kasowego określa specjalna uchwała Zarządu.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika.
5. Zakazuje się:
a. przekazywania lub wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, pracowników, członków organów organizacji oraz osób im bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób niezwiązanych z organizacją,
b. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia członkom, członkom organów Stowarzyszenia, pracownikom lub osobom z nimi spokrewnionymi bądź spowinowaconymi, czy też pozostającymi w jakiejkolwiek zależności,
c. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
d. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia przez jej członków, członków jej organów, pracowników lub ich rodzin na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu organizacji.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 21

1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania i podlega rejestracji w Sądzie Rejonowym / KRS
2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia po upływie jednej godziny od zapowiedzianej – bez względu na liczbę obecnych, zwykłą większością głosów.

§ 22

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Uchwała Walnego Zebrania winna ustanowić likwidatora, określić tryb likwidacji oraz wskazać cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r.